ANG UNIBERSIDAD NG PERPETUAL HELP BIÑAN AT DPKK

University of Perpetual Help System of Laguna

Ang Religious Institute ng University of Perpetual Help System ay nakipag ugnayan sa director ng DPKK ng Diyosesis ng San Pablo na si Rdo. Padre Felizardo Siddayao, JCD upang mabigyang daan ang BEC (Basic Ecclesial Community) na matutunan ng mga mag-aaral at komunidad sa loob ng pamantasan.

Ano ang kahalagahan (value) at kahulugan (meaning) ng pagbuo ng Pangunahing Simbahang Pamayanan sa iba’t ibang sangay ng kolehiyo o departamentong ginagalawan?

Sa konteksto ng paaralan, ito ay ang mga pamayanan sa loob ng silid aralan o tang gapan na naglalayong isabuhay at papag-alabing ganap ang pananampalatayang kristiyano sa kanilang pang araw-araw at karaniwang buhay.   Ito ay mahalaga bilang kristiyano upang maisabuhay natin ang misyon ni Kristo na ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos.

 Bakit napapanahon at kinakailangan ito sa paaralan?

Magbibigay daan ito upang maisakatuparan ang nais ng Panginoon na ang edukasyon ay maging ebanghelisasyon at maging layunin (purpose) at tungkulin (mission) ng bawa’t isang kristiyano sa loob ng paaralan.  Maging instrumento ng Diyos upang ipalaganap ang pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat.

Paano natin maisasakatuparan ang misyong ito?

Sa pamamagitan ng asignaturang Filipino Christian Living (FCL) ng pamantasan ay magkakaroon ng pagbabahaginan mula sa repleksiyon ng ebanghelyo ng linggo mula sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya.  Ito ay pangungunahan ng guro kasama ang magaaral sa kanilang klase at sa empleyado naman sa kanilang mga tanggapan.   Babasahin ang ebanghelyo at ito ang magiging inspirasyon ng kanilang pagbabahaginan.  Sa tulong ng moderator (guro o puno ng opisina), ang ebanghelyo ng pangiling ang sentro ng repleksiyon at pagbabahaginan ng bawat isa. Sa huli, ang panalanging pangkalahatan ay pamumunuan ng moderator o sinumang nakatakda na magdarasal. Bibigyang daan ang hamon (challenge) at misyon na maisabuhay ang pananampalatayang katoliko.  Gayundin naman ay maramdaman ng mga hindi katolikong kristiyano ang pagmamahal ng Diyos sa lahat maging sino ka man at ano manang iyong relihiyon.

Ang misyong ito ng DPKK sa paaralan ay magkakaroon ng katuparan sa pamamagitan ng patuloy na ugnayan (continuous dialogue) sa pagitan ng Simbahan at paaralan.  Ang campus ministry ng pamantasan, kasama ang mga guro ng FCL ang mga magiging daan upang maipaalam at maipadama sa kumunidad ang kahalagahan sa buhay espiritwal ng bawat tao ang kahulugan (meaning), misyon (mission) at paggalaw (movement) ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng DPKK sa buhay ng bawat isang kristiyano sa loob ng silid-aralan at tanggapan ng pamantasan ng Perpetual Help.

Scroll to Top