BISITA PASTORAL

Bisita Pastoal

Ang Bisita Pastoral ay ang pagdalaw ng obispo sa Parokya. Ang layunin ay upang makipag-ugnayan sa mga mananampalataya, sa lingkod-pari, sa mga naglilingkod sa Parokya at palakasin ang kanilang ugnayan sa isa’t isa ganundin ang kanilang sigasig sa panglilingkod.

Ilang araw bago magbisita ang obispo, may mga dumadalaw na sa Parokya upang tingnan ang mga records ng mga sakramento, tingnan ang kalagayan ng mga pang-materyal na kagamitan at mga gusali, ang sistema ng pag- record sa mga tinanggap na pera amula sa mga mananampalataya kaugnay ng pagdiriwang ng mga sakramento. Ang layunin ay upang maiituoon ang pagbisita ng obispo sa ugnayan ng mga tagapaglingkod doon sa Parokya sa pamumuno ng lingkod-ari at iba pang mga kasamahan.

Upang ito ay maisakatuparan may inilaan na panahon para sa pakikipag-ugnayan iba’t ibang grupo na naglilingkod. Una say sa mga kabataan. Mabuti na kahit sa edad ng kabataan pa lamang ay nakiki-ambag na sila sa mga gawain ng Simbahan. Sa ganitong pakikisangkot nahuhubog ang kanilang mga pinahahalagahan (values) at pakikipag-ugnayan (relationships) sa paraan na makakatulong upang matuto kung papaano makikipag-kapwa. Kahit anong propesyon ang kanilang kukunin dalawa lamang ang maaaring tahakin: papunta sa mabuti o sa masama. Kaya ninanais na sa pakikiisa sa mga gawaing pansimbahan ay magabayan na kaagad sila tungo sa tamang pagpapahalaga sa mga bagay at pakikitungo sa kapwa bilang mga anak ng Diyos.

Ang lingkod-pari sa ganang kanyang sarili ay hindi mapupunan ang lahat ng pangangailangan ng mga mananampalataya. Hindi lahat ng pangangasiwa sa Parokya ay napag-aralan sa seminaryo. May mga gawain na ang eksperto ay ang mga laiko. Kaya sila ay katuwang ng lingkod-pari sa gawain ng pagpapalakad sa Parokya.

Kasunod ng mga kabataan ay ang mga kasapi ng Parish Pastoral Council. Sila ang nagbibigay ng payo sa lingkod-pari sa mga usapin na may kinalaman sa pangangasiwa ng mga programa ng Parokya.

Kung sila ay magiging aktibo at kikilalanin ng lingkod-pari ang kanilang kakayahan na tumulong, magagabayang lalo ng lingkod-pari ang mga pang-espiritwal na pangangailangan ng mga mananampalataya dahil ito naman ang kanyang pinaghandaan sa seminaryo at ito ang layunin kung bakit niya tinganggap ang pagtawag ni Jesus na maging pastol ng kawan upang ilapit sila sa ating Diyos. Sa kabilang dako lalong magiging buhay ang pakikisangkot ng mga mananampalataya sa gawin ng Simbahan na angkop sa kanila: ang pagbuo ng mga programa na may kinalaman sa buhay-pamilya, buhay-lipunan, buhay pangangalakal, buhay politikal, buhay pang-edukasyon at marami pang iba. Pagdami ng nakikisangkot, pagiging maunlad ang buhay pananampalataya sa iba’t ibang larangan ng lipunan. Dito rin pinag-uusapan ang kalagayan ng DPKK na dahil nga sa pandemic ay natigil ang anumang gawain. Inaasahan na ito ay muling mapapasimulan habang bumabalik na tayo sa normal na takbo ng buhay.

Kailangan ng Simbahan ang suportang pananalapi para sa mga programa at pang-suporta sa mga naglilingkod sa opisina, nagtuturo ng katesismo at mga pagpapagawa ng mga gusali, ganundin sa pang-araw-araw na pangangailangan ng Parokya at suporta sa mga lingkod-pari. Ang grupo na may pananagutan dito ay ang Parish Finance Council na tutulong sa lingkod-pari sa paghahanap ng salapi at pang-materyal na pangangailangan. Bukod sa rito sila rin ang tumutulong sa pagbibigay ng gabay kung papaano gagastusin ang mga pera na nalikom. Sila ang may pananagutan upang ang mga salapi at materyal na bagay na ibinigay ng mga mananampalataya ay mapasalamatan, maingatan at magamit nang may pananagutan. Kaya sa Bisita Pastoral may panahon na inilalaan upang matalakay ang saloobin ng mga kasapi nitong dalawang grupong ito, kung paano nila pinahahalagahan ang pagkapili sa kanila sa gawaing ito at ang mabuting pakikipag-ugnayan sa isa’t isa, kasama na ang lingkod-pari.

May mga pangangailangan ang Simbahan na araw-araw ang pagkilos. Sila ang mga naglilingkod sa kumbento bilang tagapag-luto, taga-linis ng simbahan, sakristan, at mga naglilingkod sa opisina ng Parokya. Sila rin ay kinukumusta sapagkat kung wala sila, mahirap ang pang-araw-araw na takbo ng paglilingkod ng Simbahan sa Parokya. Tinatanong kung sapat ang kanilang tinatanggap ng sahod at iba pang mga dapat matanggap ayon sa batas.

Kinakausap ay ang Katuwang na Pari o Parochial Vicar. Siya ang katuwang ng pari sa gawain ng paglilingkod sa Parokya lalo’t higit sa pagdirwang ng mga sakramento. Ang mabuting pagsasamahan ng lingkod-pari at ng kanyang katuwang na pari ay magpapasaya sa paglilingkod sa Parokya at paraan upang silang dalawa ay lumago sa buhay espiritwal at pakikipag-
ugnaya sa kapwa pastol.

Scroll to Top