BUHAY PASTORAL NG DIYOSESIS NG SAN PABLO

Buhay Pastoral ng Diyosesis ng San Pablo

Ang buhay ng Simbahan ay binubuo ng tatlong uri ng pagkilos:

1) Pagpapahayag ng Salita ng Diyos

2) Pagsamba at pagdiriwang ng mga sakramento

3) Paglilingkod at Pamumuno.

Ganito rin ang pagkilos ng Diyosesis ng San Pablo. Upang ito ay maisakatuparan, mayroong mga commissions na may kanya-kanyang gampanin. Sa ilalim ng Pagpapahayag ng Salita ng Diyos ay ang mga Commission ng Biblical Apostolate at Catechesis. Sa ilalim ng Pagsamba ay ang mga Commission ng Liturgy, Liturgical Music, at sa ilalim naman ng Paglilingkod at Pamumuno ay mga Commission ng Public Affairs, Temporalities, Clergy, Ecumenism, Vocation, Prison Pastoral Care, Family and Life, Church Cultural Heritage, Social Communications, Youth, Ecology at Social Action, Migrants and Itinerant People at Health. Sa ilalim ng Social Action ang Pondo ng Pinoy. Ang bawat Commission ay may kanya-kanyang Director na siyang nagpa plano at nagpapatupad ng mga programa ng Commission sa diyosesis at mga parokya. Ang mga pagkilos na ito ay ginagabayan ng Diocesan Pastoral Director. Gayundin naman ang mga ito ay naisasakatuparan sa tulong ng pondo na galing sa diyosesis at sa kanya-kanyang paglikom ng mga pondo.

Bukod sa mga ito, nagsimula na rin ilang taon na ang nakalilipas ang programang Dalaw Patron sa Kapitbahayang Katoliko. Sa unang taon dinala sa bahay-bahay ang larawan ni San Pablo, Unang Ermitanyo upang ipakilala siya bilang patron ng diyosesis. Napapaloob sa gawaing ito ang pananalangin na ginagampanan mga kasapi ng pamilya. Naroon din ang pagninilay sa Ebanghelyo para sa araw ng Linggo at pananalangin sa isa’t isa. Ang gabay ay ipinamimigay sa mga mananampalataya. Ito rin ang daan upang manumbalik sa pamilya ang pagnanais na magdasal.

Sa paglilipat ng arawan ni San Pablo lalo pang nagkakakilanlan ang mga kapitbahay. Ang mga mananampalataya ay hinati sa tig-sasampung pamilya na pinamumunuan ng cluster head. Binigyang diin na ang hihikayatin na maging kasapi dito ay ang mga nasa laylayan ng lipunan, mga katoliko na hindi naaabot ng Simbahan maging sa pagsamba, pagpapahayag ng Salita ng Diyos at paglilingkod. Ngayon ang gabay na ito ay ginagamit na rin sa mga misa sa Linggo. Sinisimulan na rin ang pagbibigay ng mga panayam sa mga kasapi upang malaman kung ano talaga ang DPKK na ito at saan tayo patutungo. Ang hinahangad na maging pagsulong pa nitong DPKK ay ang programa ng paglilingkod sa isa’t isa at hindi lamang napapako sa pananalangin. Ito ay magaganap sa loob ng pamilya, sa magkakapit-bahay at sa pamayanan. Sa ganitong diwa magiging lapat ang buhay-DPKK sa buhay ng bawat isa at lalong magiging makabuluhan ito para sa mga kasapi.

May isa pang pangarap para sa Diyosesis ng San Pablo: ang paggawa ng pastoral plan para sa mga parokya at sa diyosesis. Ang pinakapundasyon ng planong ito ay ang pananaw na stewardship, ang pagiging katiwala ng Diyos para sa lahat ng nilalang. Ang tao ay katuwang ng Diyos sa patuloy na gawain ng pagliligtas. Ang pagiging katiwala ay may apat na pananaw at pagkilos. Una ay ang Pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang tinanggap. Pangalawang pagkilos ay ang Generosity o pagiging mapagbigay. Sa ganitong gawain, ang tumanggap mula sa Diyos ay kumikilos at pinadadaloy ang mga kaloob sa kapwa. Ang ikatlo ay ang Accountability o pinangangatawanan ang sariling desisyon at pagkilos. At ang panghuli ay ang Responsibility o Pananagutan na kaugnay din ng Accountability.

Sa bawat pagkilos ng Simbahan na binubuo ng Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, Pagsamba at Paglilingkod,ang apat na elemento ng stewardship ay kikilos, halimbawa sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos. Gagawin niya ito bilang pasasalamat niya sa mga biyayang tinanggap lalo na ang kaligtasan mula sa kasalanan. Gagawin niya ito nang may pagkakaloob ng sarili at hindi upang tumanggap ng papuri o bayad. At hindi niya gagawin ito nang basta na lamang kundi nang buong tiyaga, may paghahanda, pag-aaral at pag-iingat upang maging wasto ang kanyang pagpapahayag at hind imaging daan upang ang mga nakikinig ay maligaw dahil sa maling turo at aral. Sa gagawing pagpapalano para sa parokya at diyosesis makikisangkot ang lahat: mga
pari, mga relihiyosa at mga layko upang sama-sama sa pag-gawa ng plano, sama-sama rin sa pagpapatupad nito.

Scroll to Top