DPKK: SAMBAYANANG BINUKLOD UPANG MAGMISYON

DPKK: Sambayanang Binuklod Upang Magmisyon

Mahalagang maunawaan ng tao ang layunin ng kanyang pag-iral. Ang pagkatagpo sa kaganapan ng buhay na may layunin ay nagbibigay direksyon upang makamit ang mga mithiin. Bilang mga binyagan, tayo’y tinatawag ng Diyos na hanapin ang kahulugan ng ating buhay at buong pusong tumugon sa bokasyong inihanda nya. Ang bawat isa sa atin ay may misyong tinanggap. Bilang mga mananampalatayang kaanib ng Simbahan tayo’y inaanyayahang makibahagi sa gawaing ito upang maipalaganap ang paghahari ng Diyos. Itinatag ng Diyos ang Simbahan bilang pandaigdig na sakramento ng kaligtasan, na isinugong may misyon sa buong mundo bilang ilaw at asin ng lupa (Lumen Gentium 9).

Ang ating gawaing DPKK ay daan upang masumpungan ang kahulugan ng buhay, makatugon sa paanyaya ng Diyos na makibahagi sa misyon at maging kasangkapan ng pagtataguyod ng Kanyang kaharian. Binigyang diin ng Lub. Kgg. Pablo Virgilio David, Pangulo ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), sa ginanap na 5th BEC National Assembly noong November 20-25, 2023 sa Bacolod ang mga bagong direksyon at pagkakataon para sa misyon. Ayon sa kanya “Ang Simbahang Sinodal ay Simbahang nagmimisyon. Natukoy na ng Simbahang Katolika sa Pilipinas ang BEC (DPKK) bilang pinakamabisang paraan ng pagtataguyod ng isang simbahang nagmimisyon.” Kung kaya’t dito sa ating Diyosesis ng San Pablo ay pinagsusumikapang paigtingin ang gawaing dpkk sa mga parokya, hikayatin ang mga mananampalataya na makibahagi, maging saksi sa pananampalataya at Kristiyanong pamamaraan ng buhay.

Patuloy din ang paanyaya sa mga kabataan na makisangkot sa gawaing DPKK. Sa ginanap na Diocesan Youth Day noong December 2, 2023 naipahayag sa mga Kabataan ng Diyosesis ang kahalagan ng DPKK bilang daan sa pagtataguyod ng Simbahang Sinodal. Pinagtuunan din ng pansin ang panawagang magmisyon at magbuo ng mga dpkk para sa mas mabisang pamamaraan ng pagpapalaganap ng mga pagpapahalagang ayon sa ebanghelyo.

source ( 2024, https://www.facebook.com/spyclaguna)

Tayo’y sama samang tinatawag ng Diyos na maging mga aktibong kaanib ng Simbahan na nagpapahahayag ng mabuting balitang ating tinanggap. Isang hamon para sa ating mga binyagang maging daan ng mga bukluran sa ating mga parokya. Ang gawain ng DPKK ay sentro para sa Kristiyanong paghuhubog at misyonerong gawain. Ito’y mahalagang bahagi ng misyong pang-ebanghelisasyon.

BEC 2023
DYD1
Prayer Group

Scroll to Top