MENSAHE PARA SA PAGDIRIWANG NG BEC SUNDAY 2022

Bishop Ben Buenaventura

Dito sa lupa, ang Simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay kasangkapan Niya bilang Kanyang Katawan upang patuloy na mabakas ng mga tao ang mabisang pagmamagandang- loob ng Diyos. Ang pinakapuso ng mensahe ng Simbahan ay ang kagandahang-loob ng Diyos, ang dakilang Pag-ibig Niya. Ito rin kasi ang pinaka- buod ng Magandang Balita na ipinahayag ni Hesus at pinakabuod ng ating buhay Kristiyano (Jn 3:16). Bahagi ito ng tinatawag na “kerygma” na siyang unang mensaheng ipinamalita ng mga Apostol at mga unang Kristiyano upang lumaganap ang kamalayan sa buong mundo tungkol sa ginawa ni Hesus. Sa Kanyang pagpapaginhawa sa mga naghihirap at pagbibigay-kagalakan sa mga nalulungkot, nababanaagan na natin ang tunay na minimithi at isinasakatuparan ng Diyos para sa atin. Nasisilayan na natin sa Kanya ang bukang-liwayway ng pamamayani ng kagandahang-loob ng Diyos.

Naaaninag na natin sa Kanya ang isang magandang kinabukasang nakalaan para sa atin, na tuluyang magkakaroon ng kaganapan sa Kaharian ng Diyos sa langit. Ang lahat ng ito ang pangarap ng Simbahan sa kanyang misyon ng pangangaral at apostolado. Ito ang mithiin ng mga BEC sa ating Simbahan dito sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Kailangang patuloy nating panibaguhin ang ating pananaw sa pagiging Simbahan ayon sa adhikaing ito na nagmula din sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating Diyosesis ng San Pablo, ang BEC ay nakikilala sa anyong Dalaw Patron sa Kapitbahayang Katoliko. Ang DPKK ay naging mukha ng BEC sa ating Diyosesis bunga ng pagdiriwang ng Ginintuang Hubileyo nito noong taon 2016. Inaabot nito ang mga pamilya na nasa laylayan na hindi nakakapunta o nahihiyang pumunta sa Simbahan dahil sa kanilang situwasyon o kalalagayan sa buhay. Ang Simbahan ang pupunta sa kanila at kikilalalanin ang kanilang mga karanasan, upang masinagan ang mga ito ng liwanag ng Mabuting Balita ng kagandahang-loob ng Diyos.

Bumabati ako sa mga pamilyang bahagi ng Dalaw Patron, gayundin kina Fr.Boyet Siddayao, DPKK Director, at mga kasamahan niyang layko na umaakay sa gawain ng Dalaw Patron. Nawa, sa katapusan ng eleksyon 2022 at sa bagong sitwasyong politikal ng ating bansa, ipagpatuloy pa rin nawa ng ating Simbahan sa pamamagitan ng DPKK ang misyon ng pagbabago sa buhay-lipunan. Patuloy nating pakinggan at isabuhay ang nakasaad sa PCP II: “Sa komunidad lumalago ang isang Kristiyano sa pananampalataya. Tinatawag tayong mga indibidwal at bawat isa na magbigayng personal na tugon. Ngunit tinatawagan din tayo ni Kristo na magbuo ng isang Kristiyanong komunidad. Nais Niya na ang Simbahan ay maging pagkakaisa ng buhay, pag-ibig at katotohanan, isang komunidad ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig” (PCP II, 88).

Isang mapagpalang pagdiriwang ng BEC Sunday sa inyong lahat, at maging pagpapatuloy nawa uli ito ng sinimulang mga DPKK sa ating minamahal na Diyosesis ng San Pablo!

Scroll to Top